LOST PLACES #1

Már távol a kémény
De még itt van a göz
Él még a remény
De senki sem győz

Der Schornstein ist schon fern
Doch der Dampf hängt noch hier
Die Hoffnung lebt noch
Doch niemand gewinnt

                                                            / Titus Vadon, Ungarischer Philosoph